Macierz ryzyka

Użyj w TeamKit

Metoda służy do określania ryzyk danego przedsięwzięcia (projektu czy organizacji).

Cechuje je prostota zastosowania, krótej kosztem jest często niewystarczająco precyzyjna klasyfikacja ryzyka. Znajduje jednak spore zastosowanie w projektach małej i średniej złożoności.

Kiedy używać?

 1. Na starcie projektu który posiada znamiona niepowtarzalności lub nowości.
 2. W projektach małej i średniej skali.

Kiedy nie używać?

 1. W projektach bardzo złożonych i dużej skali.
 2. W sektorach które operują na bardzo małej marży - tam to narzędzie może okazać się niewystarczające.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno ustalić priorytety ryzyk w projekcie lub organizacji.

Jak używać?

Macierz ryzyka skupia się na układaniu ryzyk w dwóch osiach: poważności konsekwencji i częstości wystąpienia.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy zrozumieć:
  1. Jakie są ryzyka w projekcie?
  2. Jakie są najważniejsze z nich?
  3. Jak im przeciwdziałać?
 2. Że ryzyk może być wiele, ale zasoby mamy tylko na zaadresowanie tych najważniejszych.

2. Burza mózgów

Wypiszcie wszelkie ryzyka, jakie przychodzą Wam do głowy.

 • Wewnętrzne
 • Zewnętrzne
 • Procesowe
 • Prawne
 • Finansowe
 • Wizerunkowe

3. Organizacja spotkania

 1. Określ, jakiego przedsięwzięcia ryzyka analizujecie.
 2. Przeprowadź burzę mózgów wskazując ryzyka (ok. 20 minut)
 3. Pogrupujcie ryzyka na macierzy pod kątem poważności i częstości występowania.
 4. Dla najpoważniejszych i najczęściej występujących ryzyk spiszcie strategie przeciwdziałania.

Twój zespół powinien składać się z osób z możliwie różnych stanowisk/działów, aby analizować problem z wielu perspektyw.

4. Priorytyzacja ryzyk

Częstość wystąpienia: od szansy 1/100 przypadków (rzadka), do szansy 2/3 (prawie na pewno się zdarzy). Jeśli coś się zdarzy na pewno, nie jest ryzykiem.

Poważność ryzyka powinna być dopasowana do projektu, np. od dodatkowych 5% kosztów projektu do możliwości śmierci człowieka.

5. Analiza kluczowych ryzyk

Wspólnie się zastanówcie nad najważniejszymi ryzykami (najczęstsze i najpoważniejsze): jaką strategię zastosować w wypadku wystąpienia? Jakie będą tego koszty? Kto powinien się tym zająć i kto powinien zostać poinformowany?

Opracujcie dla nich strategie eliminacji. Spiszcie strategię, aby mieć gotowość w przypadku wystąpienia danego ryzyka, w szczególności jeśli wymaga ono szybkiego działania.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę