Analiza TOWS

Użyj w TeamKit

Metoda jest rozwinięciem analizy SWOT o budowanie strategii wykorzystujących wiedzę zdobytą przez analizę SWOT.

Opracowanie strategii polega na zestawianiu ze sobą czynników leżących na poszczególnych listach analizy SWOT.

Kiedy używać?

 1. Kiedy chcemy przekuć wnioski z analizy SWOT w konkretne rozwiązania.
 2. Kiedy interesują nas perspektywy rozwoju naszego przedsięwzięcia i planowanie krótko- i średnioterminowe.

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy nie przeprowadzono analizy SWOT.
 2. Kiedy interesuje nas rozwiązywanie bieżących problemów a nie planowanie nowych działań.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno określić zestaw strategii, które można wdrożyć aby rozwinąć dane przedsięwzięcie / organizację.

Jak używać?

Analiza TOWS pozwala wyodrębnić 4 zestawy strategii dla danego przedsięwzięcia.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że interesują nas systemowe strategie, które adresują sposobności i zagrożenia dla organizacji, uwzględniając wewnętrzne siły i słabości.
 2. Jeśli te strategie opierają się o konkretne osoby i ich kompetencje, to należy to jasno zaznaczyć.

2. Rodzaje strategii

TOWS przewiduje 4 rodzaje strategii.

 • WT mini-mini
 • ST maxi-mini
 • WO mini-maxi
 • SO maxi-maxi

2.1. WT mini-mini

Przy zestawieniu słabości z zagrożeniami uzyskujemy dwa rodzaje wniosków:

 1. Lista strategii i rynków których nie warto eksploatować, celem sprawdzenia, czy obecnie nie korzystamy z tychże. Jeśli to możliwe, należy się z nich wycofać, w najgorszym wypadku rozważyć likwidację przedsięwzięcia.
 2. Lista potencjalnych działań, które płynąć z zewnątrz mogą doprowadzić do upadku przedsięwzięcia ze względu na kombinację z wewnętrznymi słabościami. Tu należy zbudować systemy ostrzegania oraz zastanowić się, co nowego musiałoby się pojawić, żeby przedsięwzięcie było bardziej odporne na te działania.

2.2. ST maxi-mini

Przy zestawieniu sił z zagrożeniami uzyskujemy strategie, dzięki którym można przeciwstawiać siły przedsięwzięcia niekorzystnemu układowi sił w otoczeniu (np. dużej konkurencji naturalnej, nowym przepisom prawnym itp.)

2.3. WO mini-maxi

Przy zestawieniu słabości ze sposobnościami uzyskujemy strategie, które pozwalają skorzystać z korzystnych warunków zewnętrznych (koniuktura, boom na dany sektor itp.), aby przeciwdziałać wewnętrznym słabościom, wykorzystując sposobności.

2.4. SO maxi-maxi

Przy zestawieniu sił ze sposobnościami uzyskujemy strategie, które w pełni wykorzystują potencjał przedsięwzięcia i jego otoczenia. Takie strategie pozwalają na najszybszą ekspansję i dywersyfikację rozwoju.

3. Organizacja spotkania

 1. Jasno zdefiniuj cel.
 2. Pozwól zespołowi sparafrazować cel, żeby zobaczyć, czy jest on odpowiednio jasno zrozumiany.
 3. Przedstaw Zasady.
 4. Wypiszcie kluczowe elementy analizy SWOT (3 to wystarczająca ilość).

Twój zespół powinien składać się z osób związanych z przedsięwzięciem, całościowo odpowiadających za wszystkie jego aspekty.

4. Analiza

Każdą parę WT ST WO SO należy rozpatrywać osobno i należy rozważyć czy istnieje prawdopodobna strategia uwzględniająca pary z danej analizowanej kategorii. W przypadku ST SO WO strategia ta będzie opierała się o wykorzystanie pozytywnych cech przedsięwzięcia i otoczenia, aby przeciwdziałać złym cechom lub maksymalizować zyski.

W odróżnieniu od pozostałych, WT nie opiera się na dobrych stronach przedsięwzięcia i otoczenia. Tu warto wypisać strategie, których robienie doprowadzi przedsięwzięcie do gorszego stanu, niż bieżący.

5. Priorytyzacja

Należy zastanowić się, które ze strategii są najważniejsze, ponieważ przedsięwzięcie nie posiada zazwyczaj budżetu, żeby zająć się wszystkimi naraz. Należy oszacować korzyści związane z naprawieniem słabości i zyski z wykorzystania sposobności i silnych stron (dlatego ważne jest mieć konkretne prognozy zysków i strat danej strategii).

6. Dalsze rozważania

Analizę TOWS można przeprowadzić w ramach planowania strategicznego. Wtedy opracowuje się trzy diagramy TOWS - jeden odpowiadający za przeszłość (np. rok w tył), drugi za stan bieżący, trzeci za przyszłość (np. rok w przód). Wtedy można badać zasadność stosowania strategii w czasie poprzez porównywanie ich w czasie.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę