Diagram Ishikawy

Użyj w TeamKit

Metoda służy do określania przyczyn danego problemu, kiedy na problem składa się wiele czynników.

Wprowadził ją Kaoru Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego.

Kiedy używać?

 1. Kiedy wiemy, że problem wynika z wielu przyczyn, które nałożyły się na siebie i chcemy je zwizualizować, a następnie im przeciwdziałać.
 2. Kiedy metoda 5 Why nie dała nam spodziewanej odpowiedzi.

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy nadal nie rozumiemy, co dokładnie się stało; zobacz 5W+H.
 2. Kiedy nie wykluczyliśmy, że problem może mieć jedną przyczynę, wtedy warto zacząć od metody 5 Why.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno określić kilka przyczyn (spośród wielu), których wyeliminowanie da największy zysk w przyszłości.

Jak używać?

Diagram Ishikawy pozwala ułożyć w hierarchii przyczyny, które doprowadziły do problemu.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy zrozumieć:
  1. Jaka kombinacja czynników doprowadziła do powstania problemu?
  2. Jak temu przeciwdziałać?
  3. Jak stworzyć system wczesnego ostrzegania?
 2. Że dla rozwiązania problemu będziemy musieli wyeliminować kilka najważniejszych przyczyn naraz.

2. Zbieranie informacji

Możesz zacząć od zadania pytań z 5W+H.

 • Kto?
 • Co?
 • Kiedy?
 • Gdzie?
 • Dlaczego?
 • Jak?

2.1. Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji:

 • Koszt problemu?
 • Jego skala?
 • Ile defektów?
 • Zagrożenia?

3. Organizacja spotkania

 1. Jasno zdefiniuj problem. BARDZO JASNO OPISZ PROBLEM.
 2. Pozwól zespołowi sparafrazować ten problem, żeby zobaczyć, czy jest on odpowiednio jasno zrozumiany.
 3. Przedstaw Zasady.

Twój zespół powinien składać się z osób z możliwie różnych stanowisk/działów, aby analizować problem z wielu perspektyw.

4. Ustalenie głównych kategorii

Ustalcie, jakie kategorie przyczyn będą rozpatrywane. Istnieje kilka standardowych wariantów, możecie też określić swoje własne kategorie.

5M (+E)

Używany w produkcji

 • Człowiek
 • Maszyna
 • Surowce
 • Metody/procesy
 • Zarządzanie
 • (Otoczenie/środowisko)

4S

Używany w biznesie usługowym:

 • Otoczenie/środowisko
 • Dostawcy
 • Systemy
 • Umiejętności

Dobra praktyka: Zapisuj kategorie wypracowane przez zespół, w przyszłości przy podobnych problemach oszczędzi to Wam czasu.

5. Wypisywanie przyczyn

Warto zadawać pytania, dlaczego dana przyczyna wystąpiła, ale jako moderator pamiętaj, żeby nie wdawać się w długie dygresje na temat jednej przyczyny.

6. Analiza przyczyn

Wspólnie zastanówcie się, wyeliminowanie których przyczyn będzie miało największy wpływ na zmniejszenie występowania problemu. Wybierzcie 2-4 takich przyczyn.

Opracujcie dla nich strategie eliminacji przyczyny. Jak przeciwdziałać danej przyczynie? Jakie elementy i sprawdzenia należy dodać do systemu, żeby przyczyna się nie powtórzyła? Spiszcie te strategie.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę