Metafory i skojarzenia

Użyj w TeamKit

Metoda służy redefiniowaniu danego problemu.

Redefinicje opierają się o metafory (próbę sparafrazowania danego problemu) oraz skojarzenia (analogie do innych przypadków, zdarzeń).

Kiedy używać?

 1. Kiedy nie mamy pewności, że problem został zdefiniowany we właściwy sposób.
 2. Kiedy rozwiązaliśmy problem metodą 5 Why lub diagramem Ishikawy, ale rozwiązanie nie przyniosło rezultatów.

Kiedy nie używać?

 1. Kiedy nadal nie rozumiemy, co dokładnie się stało; zobacz 5W+H.
 2. Kiedy jesteśmy pewni co do definicji problemu.

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno dać nam kilka definicji problemu, spośrod których wybierzemy tą najbardziej trafną.

Jak używać?

Metafory i skojarzenia pozwalają ustanowić jasną definicję problemu poprzez ustanowienie definicji na osi specyficzne - generalne i poprzez skojarzenia dające możliwości redefiniowania problemu.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy zrozumieć:
  1. Jakie czynniki są kluczowe?
  2. Jakie czynniki w definicji były ominięte?
  3. Jakie czynniki w definicji można pominąć?
 2. Że dla ustalenia definicji problemu powinniśmy znaleźć równowagę pomiędzy ogólnością i specyficznością definicji.

2. Zbieranie informacji

Możesz zacząć od zadania pytań z 5W+H.

 • Kto?
 • Co?
 • Kiedy?
 • Gdzie?
 • Dlaczego?
 • Jak?

2.1. Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji:

 • Koszt problemu?
 • Jego skala?
 • Ile defektów?
 • Zagrożenia?

3. Organizacja spotkania

 1. Przedstaw pierwszą, proponowaną definicję problemu.
 2. Przedstaw Zasady.

Twój zespół powinien składać się z osób z możliwie różnych stanowisk/działów, aby analizować problem z wielu perspektyw.

4. Oś specyficzne - ogólne

Za pomocą metafor/analogii przygotujcie dwie dodatkowe definicje. Jedna z nich powinna być maksymalnie szczegółowa i zawierać wszystkie znane detale. Druga maksymalnie ogólna, na tyle na ile ma to sens.

5. Redefinicja problemu

Poprzez skojarzenia spróbujcie znaleźć powiązania z innymi realnymi problemami - w innych dziedzinach, sektorach. Mając na uwadze definicję ogólną, szczegółową i powiązania, spróbujcie przygotować nową definicję problemu.

6. Dalsza analiza

Można powtórzyć to działanie jeszcze raz, badając różnice między zakresem definicji generalnych i specyficznych, dbając o to, żeby były one coraz bardziej zbieżne.

Mając finalną definicję należy ustalić, czy nadal odpowiada ona na pierwotne założenia. Jeśli tak, można użyć tej definicji. Jeśli nie, należy się cofnąć i sprawdzić, dlaczego tak się stało.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę