Analiza SWOT

Użyj w TeamKit

Metoda służy do określania kontekstu organizacji lub przesięwzięcia, istniejącego lub planowanego.

Opracowana została w latach 50 i 60 XX wieku w Harvard Business School.

Kiedy używać?

 1. Kiedy interesuje nas zrozumienie, na których działaniach skoncentrować siły i środki, aby dały nam najlepszy efekt.
 2. Kiedy przygotowujemy się pod analizę TOWS.

Kiedy nie używać?

 1. Przy analizie problemów; służą do tego inne narzędzia.
 2. Kiedy analizujemy konsekwencje podjętej lub planowanej decyzji (12 pytań / model PLUS).

Cel: Dobrze zastosowane narzędzie powinno dać punkty zaczepienia pod dalsze rozważania nad strategiami krótko- i średnioterminowymi.

Jak używać?

Analiza SWOT pozwala wydobyć kontekst zewnętrzny i wewnętrzny: sposobności i zagrożenia, silne strony i słabości.

1. ZASADY O czym pamiętać?

 1. Że chcemy zrozumieć:
  1. na jakich czynnikach wewnętrznych możemy budować siłę przedsięwzięcia, a które nas spowalniają;
  2. jakie czynniki zewnętrzne nam sprzyjają, a co może sprawić nam krzywdę;
 2. Że ta wiedza może nam posłużyć w ustaleniu strategii rozwoju, zmiany zachowań lub unikania pewnych sytuacji.

2. CEL

Każda analiza SWOT powinna być przeprowadzana pod konkretnym celem, np.

 1. Analiza potencjału całej organizacji
 2. Analiza wdrażalności produktu
 3. Analiza poetencjału danego rynku
 4. Analiza poetencjału sekcji organizacji

2.1. Dodatkowe informacje

O ile nie analizujemy całości organizacji tudzież przedsięwzięcia, cel powinien być w miarę konkretny - np. "potencjał organizacji pod kątem zwiększenia ilości pracowników do 200% w perspektywie 2 lat". Wtedy rezultat takiej analizy będzie precyzyjniejszy, kosztem ogólności.

3. Organizacja spotkania

 1. Jasno zdefiniuj cel.
 2. Pozwól zespołowi sparafrazować cel, żeby zobaczyć, czy jest on odpowiednio jasno zrozumiany.
 3. Przedstaw Zasady.

Twój zespół powinien składać się z osób związanych z przedsięwzięciem, całościowo odpowiadających za wszystkie jego aspekty.

4. Analiza SWOT

Analiza SWOT opiera się na zintegrowaniu (wspólnym odkryciu) czynników, które są znane z osobna członkom zespołu.

Czynniki te powinny zostać wypisane bez rozważań (na tym etapie) nad ich zasadnością, podobnie jak w ramach burzy mózgów.

Gdy te czynniki zostaną wypisane, można posiłkować się listami aspektów z wariantów 5W+H lub własnoręcznie przygotowaną listą aspektów.

5. Priorytyzacja

Na tym etapie warto zastanowić się nad zasadnością poszczególnych sił, słabości, sposobności i zagrożeń. Lepiej mieć po kilka ważnych punktów, niż kilkanaście mało znaczących.

6. Dalsze rozważania

SWOT to dopiero początek pracy. Przed Wami leży przekształcenie tej wiedzy w konkretne strategie. Do tego można użyć analizy TOWS.

Ważne jest rozważanie zależności między poszczególnymi elementami na zasadzie synergii - może się okazać, że 2-3 blisko powiązane ze sobą elementy (np. słabość, sposobność i zagrożenie) można zaadresować niewiele większym nakładem niż tylko jedną z nich.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Instytut Nowych Technologii; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Aplikacja TeamKit powstała w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Użyj spacji lub klawiszy strzałek klawiatury, aby kontynuować.

Zobacz całą mapę